Մաթեմատիկա

 

1) Կատարե՛ք հանում.

ա-) 3,56 – 2,14 =3,56+(-2,14)=1,42 գ) 111,782 – 65,327=46,455 , ե) 0,625 – 0,1 =0,525

բ) 81,22 – 53,12=29,10 , դ) 17,1 – 8,256=17,100+(-8,256)=8,844 , զ) 7,35 – 6,35=1 ։

3,56<81,22     3,56+(-81,22)=-(81,22-3,56)=-77,66   

2,14<53,12     2,14+(-53,12)=-(53,12-2,14)=-50,98

1,42<28,10     1,42+(-28,10)=-(28,10-1,42=-26,68

2) Ինչքանո՞վ է 27 մ 38 սմ-ը մեծ 1381 սմ‐ից։

27 մ 38 սմ = 2738 – 1381 = 1357 սմ

Պատ․1357սմ-ով։

3) Լուծե՛ք հավասարումը.

ա) 7,86 + x = 10,05 , գ) 117,18 – x = 38,241 ,
x=10,05-7,86    x=117,18-38,241
x=2,19                          x=78,939

բ) 43,19 + x = 45,114 , դ) 53,27 + x = 90։
x=45,114-43,19            x=90-53,27
x=1,924                         x=36,73                           

ա) x = 10,05 – 7,86 = 2,19
x=2,19

բ) x = 45,114 – 43,190 = 1,924
x=1,924

գ) x = 117,180 – 38,241 = 78,939
x=78,939

դ)x = 90 – 53,27 = 36,73
x=36,73

4) Գտե՛ք 20‐ից փոքր բոլոր զույգ թվերի գումարը։

2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 = (2+18)x9/2 = 90
Պատ․՝90։

 

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք հանում.

ա) 1,037 – 1=0,037 , գ) 8,002 – 8=0,002 , ե) 107,03 – 56=51,03

բ) 3,263 – 2 =1,263, դ) 11,397 – 9=2,397 , զ) 34,56 – 29=5,56 ։

6) Ուղղանկյան կողմերի երկարությունները 6,37 դմ և 10,01 դմ են։

Ուղղանկյան մեծ կողմը փոքրացրել են 3,2 դմ-ով, իսկ փոքր

կողմը՝ 5,5 դմ-ով։ Որքա՞ն է ստացված ուղղանկյան պարագիծը։  

10,01-3,2=10,01-3,20=7,81
6,37-5,5=6,37+(-5,50)=0,87
P=2(7,81+0,87)=8,68×2=17,36

7) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (0,241 – 0,15) ⋅ 100 + (3,72 + 14,25) ⋅ 10=188,8
1)0,241-0,15=0,091,  2)3,72+14,25=17,97, 3)0,091×100=9,1, 4)17,97×10=179,7, 5)179,7+9,1=188,8

բ) (56,37 – 43,21) ։ 10 – (2,36 – 2,01) ։ 100=1,3125

1)56,37-43,21=13,16, 2)2,36-2,01=0,35, 3)13,16:10=1,316,4)0,35:100=0,0035,5)1,316-0,0035=1,3125

8) Կոտորակը ներկայացրե՛ք ամբողջ թվի և մեկից փոքր տասնորդական կոտորակի տարբերության տեսքով.

ա) 9,3=10-0,7 , գ) 3,681=4-0,319 , ե) 28,07=29-0,93, է) 46,893=47-0,107,

x=10-9,3              x=4-3,681              x=29-28,07            x=47-46,893

x=0,7                     x=0,319                x=0,93                     x=0,107

 

բ) 2,84=3-0,16 դ) 15,001 ,=16-0,999 զ) 30,609=31-0,391 , ը)100,202=101-0,897

x=3-2,84            x=16-15,001              x=31-30,609                x=101-100,202
x=0,16։               x=0,999                      x=0,391                       x=0,897

Բնագիտություն

 

Որոշել 2, 4, 14 կարգաթվերով  տարրերի միջուկում նեյտրոնների  ,պրոտոնների , էլեկտրոնների թիվը: He 2e, Be  2p,2e,    Si   2e,8p,4n

1 .Ի՞ն չ  մասնիկներից է կազմված միջուկը ,եւ ինչո՞վ են նրանք տարբերվում  մեկը մյուսից:
Միջուկը կազմված է դրական լիցք ունեցող պրոտոններից և էլէկտրաչեզոք նեյտրոններից։

2. Ատոմի վերաբերլ  ո՞ր պնդումն է ճիշտ: Ատոմը կազմված է.
ա) միջուկից եւ էլեկտրոններից
բ) պրոտոններից եւ էլեկտրոններից
գ) պրոտոններից եւ նեյտրոններից
դ) նեյտրոններից եւ էլեկտրոններից
3. Ինչի՞ է հավասար տվյալ ատոմի միջուկի լիցքը.
ա) 0
բ) +1
գ) այդ տարրի ատոմային համարին պարբերական համակարգում
դ) տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածին
4. Որքա՞ն է պրոտոնի լիցքը.
ա)0 բ)+1 գ)-1 դ)Z
5. Ինչի ՞է հավասար նեյտրոնի լիցքը.
ա)-1 բ)+1 գ)0 դ)Z

Բնագիտություն

 

1. Ինչո՞վ է պայմանավորված օրգանիզմի ամբողջականությունը։
Օրգանիզմ, կենդաի մարմին, որն ունի հատկությունների ամբողջություն ինչով էլ այն տարբերվում է ոչ կենդանի նյութից։
2. Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե կենդանին չստանա բավարար քանակությամբ
սննդանյութ։
Կենդանին եթե չըդունի իր բավականության սնունդ նա հնարավորե շատ շու ուժասպառ կլինի և հընարավորե նա մահանա։

3. Ցողունի վնասվածքն ի՞նչ հետեւանք կարող է ունենալ բույսի կյանքում։
Նրա կյանքը կպոխվի նա  կարելիաասել, որ նա մահանում է։

4.Ի՞նչ կլինի, եթե կենդանի օրգանիզմները դադարեն սնվել: Պատասխանը հիմ նավորե՛ք։
Եթե կենդանի օրգանիզմը չստանա բավարար քաանակությամբ չը սնվի կմահանա։
Հիմանավորել։Ինչպես գիտե մարդնելե կենադանի օրգանիմ եթե մարդը սնունդ չստանա նա կմահանա իսկ եթե բավարար սնունդ ստանա կենդանի օրգանիզմը նա ավելի աշխուժ կլինի և ուրախ։

Պատմություն

Արտավազդ Ա(ծն.և մահ.թթ անհայտ, Հայոց թագավոր մ.թ.ա. մոտ 160 ից115–ին։ Հաջորդել է հորը՝ Արտաշես Ա–ին։ Արտավազդի գահակալման տարիների և գործունեության մասին տեղեկությունները կցկտուր են։ Մովսես Խորենացին գրում է, որ Արտավազդի հոր կենդանության օրոք վարել է սպարապետության գործակալությունը, կոտորել է Մուրացանների նախարարական տոհմը՝ իրեն վերապահելով արքայից հետո երկրորդության պատիվը, դավով սպանել իրեն ամբաստանած եղբորը Դարանաղյաց Անիի քրմապետ Մաժանին։ Գահակալման տարիներին եղբայրներին, բացի գահաժառանգ Տիրանից, բնակության վայր է հատկացրել Աղիովիտ և Առբերանի գավառները՝ նրանց հեռացնելով արքունի կալվածքից Այրարատից։ Ըստ Հուստինոսի, Պարթևաց Միհրդատ II թագավորը պատերազմել է Արտավազդի դեմ և պատանդ վերցրել նրա եղբորորդուն՝ Գահաժառանգ Տիգրանին։ Ըստ ժողովրդական ավանդության, Արտավազդը որսի ժամանակ գետնակուլ է եղել Մասյաց վիհում։

Բնագիտություն

 

1)Ի՞նչ է ցողունը: Ինչպիսի՞ ցողուններ գիտեք:
Ցողունը  պահում է իր վրայի տերևները, ծաղիկները և պտուղները։ Ցողուները լինում են բազմաթիվ։ Կան բույսեր որոնք շատ ամուր են լինում և լինում են տարբեր գույների։ Օրինակ` փայտացած և խոտային, սողացող կամ փաթաթվող։

2. Ինչո՞ւմ է ցողունի դերը բույսի կյանքում։
Ցողունի  միջոցով  ընձյուղն իր տերևները  և բողբոջները ուղղում է դեպի արևը և ցողունը կատարում է հենարանային դեր, նրան ամրացված են տերևները և շնչառական դեր է կատարում։

3. Ի՞նչ է տերևը: Ինչի՞ց է կազմված:
Տերևները չեն լինում բոլոր բույսերի մոտ, լինում են վեգետատիվ օրգան։ Տերևը կազմված է տերևաթիթեղից և տերեվակոթից։

4. Ինչպիսի՞ տերեւներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
Կան պարզ և բարդ տերևների տեսակներ։
Օրինակ Պարզերից են խնձորենին, խատուտիկը, իսկ բարդերից է  ազնվամորին։

5.Ի՞նչ է պատկերված:Պատմիր դրանց մասին:նկ.

Առաջին պատկերում նկարված է թե ինչպես է առաջանում կայծակ։ Երբ  գետնի ցածր  ջերմաստիճանը բարձրանում է   դեպի օդ և կպնում է բարձր ջերմաստիճանի մոտ  առաջանում է կայծակ։

նկ.3

2րդ նկարում նկարված է տարբեր հյուսվածքներ։ Օրինակ Մարդու օրգանիզմում կան 3 տեսակի հյուսվածքներ էպիթելային, շարակցական մկանային և նյարդային

Մաթեմ

 

1) Տրված կոտորակներից որո՞նք են տասնորդական.

10, 1/10, 5 7/100, -23/1000, 7/10000։

2) Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված

կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական կոտորակների գումարի տեսքով.

930/100 = (9×100 +3×10 +0x1)/100
46723/10000=(4×10000+6×1000+7×100+2×10+3×1)/10000
83018/1000=(8×10000+3×1000+0x100+1×10+8×1)/1000
307/10=(100×3+0x10+7×1)/10
6421/10=(6×1000+4×100+2×10+1×1)/10
3245/100=(3×1000+2×100+4×10+5×1)/100
1074003/100000=1×1000000+0x100000+7×10000+4×1000+0x100+0x10+3×1)/100000
56251/1000=5×10000+6×1000+2×100+5×10+1×1)/1000

3) Տասնորդական կոտորակից անջատե՛ք նրա ամբողջ մասը.
27/10=2,7
3/10=0,3
639/10=63,9
865/100=8,65
17384/100=173,84
69933/1000=69,933
11876/100=118,76
939/10000=0,0939

4) Գրե՛ք տվյալ կոտորակին հավասար տասնորդական կոտորակ.

½ = 5/10
4/5=8/10
-9/25=-36/100
-17/4=-425/100
-29/20=-145/100
201/200=1005/1000
-303/250=1 212/1000

Լրացուցիչ(տանը)
5) Արտահայտությունը գրե՛ք տասնորդական կոտորակի տեսքով.

3×10+6×1/10=30 +6/10=300/10+6/10=306/10=30,6

8×1/10+7×1/100=8/10+7/100=80+7/100=87/100=0,87

10+1/100=1001/100=10,01

5×100+4×10+2×1/10=500+40+2/10=5400/10+2/10=5402/10=540,2

100+10+1/10+1/100=110+1/10+1/100=11000/100+10/100+1/100=11011/100=110,11

6×1/10+9×1/100+7×1/1000=6/10+9/100+7/1000=600+90+7/1000=697/1000=0.697

6) Առանձնացրե՛ք տասնորդական կոտորակի կոտորակային մասը.
ա)5 3/10, բ)6 7/10, գ)12 1/10, դ)2 34/100, ե)65 57/100, զ)81 132/1000, է)765 41/100, ը)1236 6/10

7) Հետևյալ թվերից որո՞նք են հավասար որևէ տասնորդական կոտորակի.
-9/20, 21/5, 41/25, -63/4:

8) Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի տեսքով.
ա) 3 մ 20 սմ =320/100մ=32/10մ=3.2
բ) 1 մ 5 դմ=150/100մ=15/10մ=1.5մ
գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ=2583/100մ=25.83մ
դ) 18 մ 1 դմ 6 սմ 2 մմ=18162/1000մ=18,162մ
ե) 79 մ 4 սմ 1 մմ=79041/1000մ=79,041մ
զ) 8 դմ 7 սմ 5 մմ=875/1000=0.875մ

Նախագիծ

Բարև ձեզ ես Համլետ Սարգսյանեմ ես սովորումեմ (Մխիթար Սեբաստացի) կրթահամլիրում իմ նաղագիծը ավելի շատ կըհետաքրքրի ավելի մեծերին և տղաներին որոհետև իմ նաղագիծը մեքենաների մասինե ես ձեզ խորհուրդ կտամ մի մեքենայի համար առտասահմանայան և ես վստահեմ եթե դուք այս ամենը կարդաք ձեզ հաստատ մի օր այդ գիտելիքը պետքե գալու առաջին գիրքը որ ես ուզումեմ խորհուդ տամ որոհետև իմ աշխարի ամենա սիրելի մեքենան (WRANGLERNE) և (WRANGLERNE) և վրանգլեր ստեղծողի անունե ուշադրուծյուն (Կարվ Բռոփսy)

download.jpg

«alikonline.ir» – «Jeep» ընկերութիւնը հրապարակել Է նոր սերնդի «Wrangler» արտաճանապարհային աւտոմոբիլի առաջին պաշտօնական լուսանկարները: Ավտոմոբիլի հրապարակային դեբիւտը կը կայանայ նոյեմբերի վերջին Լոս Անջելէսի մոտորշոուում: Տեղեկացնում է «Արմէնպրես»-ը:

Դատելով ըստ լուսանկարների՝ «Wrangler»-ը կատարւած է նախորդի ոճով՝ պահպանելով գլխամասի լոյսի կլոր «դասական» ցոլալապտերները, թափքի հանովի պանելները եւ հետգցովի դիմապակին:

Արտաճանապարհային աւտոմոբիլի տեխնիկական ներքին սարքաւորանքի մասին պաշտօնական տեղեկատւութիւն տակաւին չկայ. այն կը հրապարակեն Լոս Անջելէսում մոդելի պրեմիերայի նախօրէին: Մայիսին լրտեսները բացայայտել են նոր «Jeep Wrangler»-ի ինտերիերը, իսկ մինչ այդ յայտնւել էին արտաճանապարհային աւտոմոբիլի էքստերիերի նկարները:

Սպասւում է, որ շարժիչային գամմայի մէջ կը մտնեն երկլիտրանոց «քառեակը», 3.6 վեցգլանանի ագրեգատը եւ, հետագայում, դիզելային շարժիչ եւ նոյնիսկ հիբրիդային ուժային կայանք:

English

 

1. What does “insight” mean?

a) understandingb) view

c) look at

d) listen to

2. What does “theme” mean?

a) storyb) idea that repeats itself

c) feature

d) family

3. What does “banished” mean?

a) brought homeb) found to be lying

a) send away forever

b) found to be telling the truth

GRAMMAR QUESTIONS

1. From these stories, listeners can learn _________ lot about Morocco.

a) ab) the

c) an

d) that

2. Many Moroccan folk stories _________ similar themes.

a) haveb) had

c) had had

d) will have

3. The father went away _________ a business trip.

a) inb) at

c) on

d) to